Laatste blog items:

23/11 Ken uw potentiële klant!...
Lees meer »
17/8 Bliekendaal krijgt nare bijsmaak van 'poortwac...
Lees meer »
8/6 "De 'kouwe kant' is meestal wél aardig!" ...
Lees meer »
Privacyverklaring Bliekendaal Business Communications

1. Uitgangspunten
Bliekendaal Business Communications, hierna: Bliekendaal, verzamelt en verwerkt (gebruikt) allerlei gegevens van partijen zoals gegevens van (contactpersonen van) opdrachtgevers en diens klanten. In dit document leest u welke gegevens Bliekendaal van u gebruikt en waar de gegevens voor worden gebruikt. Ook leest u wat uw rechten zijn om bijvoorbeeld uw gegevens aan te passen.

2. Verzamelde persoonsgegevens
Bliekendaal verwerkt de volgende (persoons)gegevens van opdrachtgevers en leveranciers:
- naam opdrachtgever (organisatie);
- adres, postcode en vestigingsplaats;
- volledige namen van de contactpersonen van de opdrachtgever;
- e-mail contactpersoon;
- telefoonnummer(s).

van relaties van de opdrachtgevers:
- naam (potentiele) relatie (organisatie);
- adres, postcode en vestigingsplaats;
- namen van de contactpersonen van de (potentiele) relaties van de opdrachtgevers;
- e-mail;
- telefoonnummer(s);
- korte gespreksverslagen van de contactmomenten.

3. Gebruik van persoonsgegevens
Bliekendaal gebruikt (verwerkt) persoonsgegevens hoofdzakelijk voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever.
Denk daarbij aan de volgende doelen:
- advies aan opdrachtgevers over het verbreden en versterken van hun netwerk en
(telefonisch) relatie opbouw- beheer;
- acquisitie in opdracht van de opdrachtgever door (potentiële)relaties te benaderen;
- Training en coaching ter behoeve van zakelijk relatiebeheer;
- Zakelijke relatieopbouw/acquisitie;
- het naleven van wet- en regelgeving.

4. Gegevens delen
Bliekendaal verzamelt en gebruikt verzamelde persoonsgegevens voor haar eigen bedrijfsvoering. Het kan echter nodig zijn om gegevens in het kader van een goede bedrijfsvoering te delen met andere partijen. Persoonsgegevens worden ook gedeeld als Bliekendaal wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

5. (sub)verwerkers
Als persoonsgegevens bij derden worden ondergebracht, dan wordt met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin het doel van de verwerking wordt bepaald en waarin de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
6. Gegevens van opdrachtgevers
Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij in veel gevallen persoonsgegevens van (relaties van) opdrachtgevers. Wij gaan altijd op passende wijze om met deze gegevens.
• deze gegevens worden, tenzij met expliciete toestemming of op instructie van de opdrachtgever, niet gedeeld met derden;
• waar mogelijk verwerken wij de gegevens in de door de opdrachtgever gecontroleerde ruimte;
• gegevens worden niet gebruik voor enig ander doel dan waarvoor de opdrachtgever de persoonsgegevens ter beschikking heeft gesteld;
• gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, binnen 3 maanden na het einde van de opdracht verwijderd.

7. Bescherming van uw persoonsgegevens
Bliekendaal heeft de nodige organisatorische- en technische maatregelen genomen om er zorg voor te dragen dat persoonsgegevens niet ongewild onjuist worden gebruikt of gedeeld.
Bliekendaal neemt alle noodzakelijke technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Rechten van betrokkenen
Personen waarvan Bliekendaal persoonsgegevens verwerkt hebben het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen, te (laten) verwijderen, zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens en het recht om een verzoek te doen om gegevens aan een andere partij over te brengen (dataportabiliteit).

Inzage
Na een correct verzoek om inzage ontvangt de verzoeker een overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens (personen/organisaties waarmee de gegevens zijn gedeeld) en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Verzoeken correctie en verwijdering
Een verzoek tot correctie van persoonsgegevens wordt enkel gehonoreerd als blijkt dat de gegevens waarover Bliekendaal beschikt inderdaad onjuist blijken. Een verzoek tot verwijdering wordt gehonoreerd als de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt of als er geen wettelijke grondslag (meer) bestaat voor de verwerking.

Verzet
Een betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Bliekendaal beslist binnen vier weken na ontvangst van het verzoek (en de verplichte legitimatie) over het verzoek tot verzet terecht is en gehonoreerd kan worden.

Gegevens van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke)
Indien Bliekendaal een verzoek krijgt ten aanzien van gegevens die zij verwerkt voor een opdrachtgever dan stuurt Bliekendaal dat verzoek onverwijld naar de opdrachtgever.

9. Aanpassingen
Bliekendaal kan wijzigingen aanbrengen in dit privacyreglement. Om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken raden wij u aan dit privacyreglement zo af en toe te controleren. In de voet van dit document ziet u wanneer het reglement is vastgesteld.

10. Contact
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of wilt u gebruik maken van één van de in dit document beschreven rechten, dan kunt u contact opnemen met Bliekendaal via het contactformulier op www.bliekendaal4bc.nl, een e-mail sturen naar info@bliekendaal4bc.nl of telefonisch op nummer 06-36045367.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018